/hoofdbanners/blauwnet-hoofdbanner-website.jpg?width=4684&height=1113&ext=.jpg

Werkgeverschap gericht op inclusiviteit en diversiteit

Wat betekent inclusief werkgeverschap voor Keolis?

Keolis wil graag een bijdrage leveren aan de sociale en economische winst voor de samenleving. Dit doen wij door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het biedt niet alleen kansen voor de maatschappij, maar zeker ook voor onze organisatie. Daarom heeft Keolis besloten hierop structureel beleid te voeren en te werken vanuit het motto: Iedereen telt mee! Eén Keolis.

Hoe gaan we te werk?

Op het moment dat er vacatures zijn binnen Keolis, worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief benaderd te solliciteren.

Wat wordt er bedoeld met “afstand tot de arbeidsmarkt”?
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt , zijn over het algemeen personen die een vorm van uitkering genieten. Denk aan een WW-, een WIA- of Bijstandsuitkering of personen die vallen in de doelgroep Statushouders. Dit zijn personen die in bezit zijn van een verblijfsvergunning.

De overeenkomst tussen deze personen is dat zij geen van allen betaald werk verrichten hetgeen zeker niet betekent dat zij dit niet kunnen of willen. Om hen toch uitzicht op een baan te bieden is een aanpassing  van de werkgever (Keolis Nederland) essentieel. Denk hierbij aan flexibel opstellen, het wegnemen van belemmeringen of het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, zodat deze personen ook een duurzaam uitzicht op een vaste baan geboden wordt.

Daarnaast heeft Keolis specifiek een beleid gemaakt (en is hiervoor gecertificeerd) om meer mensen aan te trekken die vallen onder de categorie Diversiteit. Heel actief wordt er aandacht besteed aan het bijvoorbeeld meer aantrekken van vrouwen voor het vak van buschauffeur en machinist. Met name ingegeven door het feit dat er 85% man werkzaam is in deze beroepen.
https://keolisblauwnet.nl/getmedia/60041644-7c12-4176-a77c-063c4e8a2def/flag_yellow_high_1.jpg?width=200&height=133&ext=.jpg

Social Return on Investment (SROI)

SROI is de aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers verplichten vandaag de dag vervoerders bij een aanbesteding van een Concessie om deze 'kwetsbare' mensen te betrekken bij de uitvoering van de vervoersopdracht. In welke mate bepaalt de betreffende opdrachtgever en is daarom per concessie verschillend.

Voor een goede borging en uitvoering van SROI heeft Keolis in 2019/2020 een project gedraaid genaamd ‘Duurzame inzetbaarheid’ Dit project is mede mogelijk gemaakt door ESF.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Keolis presteert goed op inclusief werkgeverschap. Om dit aan te kunnen tonen heeft TNO een landelijk meetinstrument ontwikkeld een zogenaamde prestatieladder. Een onafhankelijke auditeur toetst aan de hand van bewijslast of Keolis Nederland een plaats in kan nemen op deze ladder en het PSO keurmerk waardig is.

Keolis Nederland heeft deze audit goed afgesloten en is officieel PSO trede 2 gecertificeerd.